Panel kontrahenta pl
Sklep internetowy

Unia Europejska

 

Kubala sp. z o.o. od wielu lat korzysta z dotacji z Unii Europejskiej. Programy pomocowe realizowane są przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Ustroń, 30 kwietnia 2019 r.


Zapytanie ofertowe nr 1/04/2019


1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówień poniżej 20 000 zł netto.
2. Zamawiający:
Kubala Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń
 

3. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie diagnozy – wstępnego audytu mającego na celu zweryfikowanie potencjału firmy, zawierającego analizę otoczenia rynkowego firmy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.
 

Kod CPV 79212000-3- Usługi audytu
 

Szczegółowy opis zamówienia:
Diagnoza/wstępny audyt ma na celu zweryfikowanie potencjału firmy powinien zawierać min.:
1. Analiza oferty produktowej.
2. Analiza modelu biznesowego firmy
a. stosowanych technologii
b. struktury organizacyjnej
c. procesów komunikacji
d. strategii marketingowej
e. analiza otoczenia rynkowego, w tym klientów i konkurencji
f. analiza kluczowych w kontekście działalności przedsiębiorcy trendów branżowych
3. Analiza potrzeb przedsiębiorcy w zakresie zarządzania wzornictwem
4. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego
5. Analiza zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.

Termin realizacji zamówienia: do 15.05.2019 – data przesłania kompletu dokumentów (pdf).
 

Korzystanie z usług podwykonawców:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z usług podwykonawców.
4. Doświadczenie, wymagane dokumenty:
Zamawiający wymaga udokumentowania skutecznego przeprowadzenia co najmniej 5 realizacji dot. opracowania audytu wzornictwa i przeprowadzenia procesu projektowego nowego produktu (na wezwanie Zamawiającego).
5. Miejsce i termin składania ofert:
 osobiście na adres: ul. Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń
 pocztą na adres: ul. Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń
 pocztą elektroniczną na adres e-mail: sylwiakubala@kubala.com.pl
Oferty należy złożyć do dnia: 07.05.2019 r.
Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta.
6. Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Termin związania ofertą: 30 dni
8. Kryteria wyboru oferty:
100% cena
9. Ocena i wybór oferty:
Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3 zapytania. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
(najniższa oferowana cena/badana oferta)*100 pkt
W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
10. Przy porównaniu ofert zawsze będzie brana pod uwagę ostateczna wartość usługi: cena brutto lub w przypadku osób fizycznych całkowity koszt poniesionych przez Zamawiającego nakładów.
Zatem osoba fizyczna, która będzie chciała realizować zamówienie na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia powinna wziąć pod uwagę wszystkie narzuty na wynagrodzenie, również te, które będą ponoszone przez Zamawiającego.
11. Cena oferty powinna obejmować całość kosztów związanych z zamówieniem - Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w ramach przedmiotowego zamówienia.
12. Oferowana cena powinna być wyrażona w PLN.
13. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
14. Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie, wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej. Płatność realizowana będzie przelewem.
15. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania bez podania przyczyny lub unieważnienia go w każdym momencie. Unieważnienie zapytania ofertowego nie wymaga uzasadnienia.
17. Osoba do kontaktu: Sylwia Kubala, +48 507 017 724, sylwiakubala@kubala.com.pl

Dokumenty do pobrania:

  • Audyt wzorniczy - zapytanie ofertowe - pobierz
  • Audyt wzorniczy - formularz - pobierz

 

Numer projektu: WND-RPSL.03.02.00-24-00B3/16-002

Tytuł: Wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnych narzędzi budowlanych poprzez uruchomienie innowacyjnego procesu technologicznego produkcji wraz ze zautomatyzowaniem procesu logistyki magazynowej nowej linii produktowej.

Projekt realizowany w ramac Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Cele:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów do jej oferty w wyniku
zastosowania innowacyjnej technologii produkcji oraz usprawnienia systemu logistyki magazynowej.
Cele szczegółowe to:
1. wprowadzenie 2 typów ulepszonych produktów na rynek
2. wdrożenie wyników prac B+R
Cele zostaną zrealizowane dzięki
- zakupieniu nowych środków trwałych (6)
- zakupieniu oprogramowania (1)
- wzrostowi zatrudnienia w firmie(2)

Efekty:

W wyniku realizacji projektu do oferty firmy wprowadzone zostaną 2 ulepszone typy produktów, które zostały opracowane na
podstawie przeprowadzonych badań nad ergonomią narzędzi budowlanych ręcznych. Powstaną one na bazie wzoru
przemysłowego posiadającego zastrzeżenie wewnątrzwspólnotowe (w stosunku do pac z tworzyw sztucznych) oraz własnych
projektów i badań nad ergonomicznym uchwytem do pacy (w stosunku do pac z tworzyw sztucznych wielokomponentowych
jak i pozostałych narzędzi jdenokomponentowych jak pace aluminiowe).
Będą to:
• pace z tworzywa sztucznego z uchwytem ergonomicznym typu "soft" dwu i trzykomponentowe
• pace aluminiowe
Wymienione narzędzia jedno dwu i trzykomponentowe będą posiadały innowacyjne parametry ergonomiczne.

Wartość projektu całkowita: 880 680,00 zł

Dofinansowanie: 250 600,00 zł

 

Zapytania ofertowe:

1. Forma do produkcji pacy - pobierz

2. Forma do produkcji wkładki z tworzywa - pobierz

3. Linia do klejenia - pobierz

4. Regały magazynowe wysokiego składowania - pobierz

5. System magazynowy - pobierz

6. Wtryskarka - pobierz

 

Oferty wybrane:

1. Forma do produkcji pacy W dniu 30.01.2017 została wybrana oferta firmy APplastic s.r.o.

2. Forma do produkcji wkładki z tworzywa na bazie gumy/kauczuku W dniu 02.05.2017 została wybrana oferta firmy KOVOSPORT Trinec a.s.

3. Półautomatyczna linia do klejenia W dniu 10.01.2017 został wybrana oferta firmy KG Industry sp. z o.o., sp.k.

4. Regały wysokiego składowania W dniu 04.05.2017 została wybrana oferta firmy Mecalux sp. z o.o.

5. Zakup systemu komputerowego do zarządzania logistyką magazynową W dniu 17.06.2016 została wybrana oferta firmy KSIBB sp. z o.o., sp.k.

6. Wtryskarka W dniu 26.01.2017 została wybrana oferta firmy APplastic s.r.o.

 

 

 

 

 

 

KUBALA, ul. Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń, tel: +48 33 854 22 33, dział sprzedaży wew. 42, email: kubala@kubala.com.pl